Fortbildningspärmen

Fortbildningspärmen innehåller hundratals kopieringsunderlag för samtal, kollegialt lärande och utveckling. Passar alla skolformer. Forskning bekräftar pedagogernas avgörande betydelse.

Kort. Praktiskt. Inspirerande.

Behöver ni bra startpunkter för arbetslagsträffar och APT- träffar?
Vill ni fortbilda personalen i pedagogiskt ledarskap?

Fortbildningspärmen innehåller hundratals kopieringsunderlag för samtal, kollegialt lärande och utveckling. Passar alla skolformer. Forskning bekräftar pedagogernas avgörande betydelse. Fortbildningspärmen stärker pedagogerna.

Dessa fortbildningsbrev på vardera en sida kan kopieras och användas i arbetslag, ämnesgrupper, övriga personalgrupper och på interna studiedagar och arbetsplats-träffar.

Fortbildningspärmen kostar 3900:- plus moms med kopieringslicens. Din skola i får rättighet att kopiera och sprida innehållet internt.  Innehållet kommer även att vara tillgängligt digital för skolor med kopieringslicens.

Be om offert om en kommun/friskoleföretag vill beställa till alla skolor.

Innehållet i pärmen

Del 1. Skolans checklista
30 underlag med skattningar om hur väl din skola fungerar och en utmärkt utgångspunkt för att prata ihop sig om skolans utveckling.

Del 2. Gör varandra bättre
63 underlag för kollegialt lärande kring temat undervisningskvalitet. Att höja undervisningens (och andra aktiviteters) kvalitet är bästa sättet att utveckla skolan och få bättre resultat.

Del 3: Att vända en klass
15 strategier för att vända en klass från oro till fokus, baserad på boken Att vända en klass (med Åsa Sourander, Gothia Fortbildning).

Del 4. Förtroende och följsamhet
15 exempel på hur kroppsspråket och icke-verbalt ledarskap ökar tillit, med material ur Johns webbkurs 59 Färdigheter (Gothia Fortbildning).

Del 5. Samtalstarter för arbetslag
15 startpunkter för samtal om skolutveckling, arbetslagsutveckling och professionsutveckling.

Del 6. Brev till föräldrar
20 kopieringsunderlag för föräldrar om hur de kan stötta sitt barns lärande och utveckling – och samarbeta ännu bättre med skolan.

Del 7. Bättre studieteknik
22 lektionsunderlag i studieteknik och metakognition som man kan kopiera och använda med eleverna.

Del 8. Mallar och exempel
15 ”mallar” och ”strukturer” som kan användas när man inbjuder till föräldramöten, planera ett föräldramöte, planera ett utvecklingssamtal, håller ett ”besvärlig” samtal, planera en lektion eller planera ett arbetslagsmöte.

Del 9. Johns böcker och föreläsningar med uppföljningsfrågor. I denna del i Fortbildningspärmen finns exempel på sex av Johns föreläsnings/studiedagsteman, samt uppföljningsfrågor som går att använda till varje föreläsning.

Pärmen utökas en gång per termin med 10-15 extra underlag.