19. Relationen till forskning

Hej!

Förstå mig rätt. Jag tycker det är viktigt att man följer den pedagogiska forskning som finns i Sverige eller som det ofta refereras till i Sverige. Det är bara det att man ska ha lite perspektiv på forskningen. Låt mig förklara. 

Vi tar ett konkret exempel. John Hatties insatser är beundransvärda eftersom han har gått igenom 800 metastudier om vad som ger bäst effekt i klassrummet. Det är otroligt intressant. Finns det någon pedagog eller skolledare som inte har hört talas om hans slutsatser? Vilket genomslag!

Det är bra, men det är få som tänker på att de allra flesta av dessa studier genomfördes före 1970 och att exakt noll av dessa studier refererar till forskningen i Norden. Visst, Hatties forskning är säkert allmängiltig och hans slutsatser om lärarens viktiga betydelse verkar logiska, men det gäller att ha lite perspektiv på det hela för att inte köpa precis allt med hull och hår.

Kom även ihåg att en avhandling anses i första hand som en övning i hur man forskar. De flesta avhandlingar kritiseras ingående vid en disputation och inte sällan ifrågasätts metodavsnitten om en undersöknings tillvägagångssätt. Bedömningen som görs för att godkänna en avhandling handlar mera om doktoranden har följt gängse normer om hur forskning ska gå till snarare än sanningshalten i avhandlingens påstådda resultat. Poängen är att se om doktoranden behärskar forskningens formaliteter för att senare eventuellt kunna handleda studenter och även andra doktorander inom sitt ämne.

Allt fler avhandlingar är s.k. hermeneutiskt uppbyggda, vilket innebär att man söker förståelse och bygger slutsatser på ett relativt fåtal djupintervjuer snarare än den tidigare mer accepterade metoden som byggde på stora undersökningsgrupper med statistisk analys. 

Åtgärd

Ta del av forskningssammanfattningar på skolporten.se eller Skolverkets hemsida. Absolut! Lär av dessa. Fundera kring deras slutsatser. Diskutera hur denna forskning kan påverka just din och din skolas/förskolas praxis. Hur väl följer ni den forskning som finns på er skola? Vilka källor brukar ni använda? Många deltar i forskningscirklar idag. Vad skulle ni på skolan behöva ta reda på och undersöka mer ingående?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg

En bokrekommendation: Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet av Lena M Olsson (Lärarförlaget, 2018)