4. Förenkla, förtydliga, möjliggöra

Hej!

Bland politikerns och ledarens många uppdrag och uppgifter finns följande:

Att förenkla för medborgarna (kollegorna)

Att förtydliga för medborgarna (kollegorna)

Att möjliggöra för medborgarna (kollegorna)

Om en politiker eller en chef inte förstår detta, kan konsekvenserna ofta bli det motsatta mot vad som åsyftades, d.v.s. att medborgare och personal upplever att allting har blivit krångligare och svårare. I skolans värld är det lätt att se att personalen kan känna sig överkörd och överbelastad av sina uppgifter utan möjlighet att påverka. Därför måste man ställa följande frågor:

Vilka rutiner och uppgifter kan vi förenkla eller helt ta bort?

Hur kan vi prioritera för att klargöra förväntningarna på vad som är viktigast att göra?

Hur kan vi underlätta för varandra att utveckla idéer och prova nya vägar?

Samma sak gäller för våra elever. Ansträng dig att förenkla och förtydliga dina instruktioner. Ge eleverna en känsla av att de kan påverka sin skolsituation.

Åtgärd

Påminn dig om instruktioner du har gett dina elever den senaste veckan. Är de föredömligt korta, begripliga och tydliga? 


Hur skapar du en stämning så att eleverna känner att de kan fråga när de inte förstår?

Hur kan du undvika att elever frågar om och om igen vad de ska göra?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg