5. Undervisning 3.0

Hej!

Större grupparbeten och elevers projektarbete är exempel på 3.0 undervisning. Även här är förberedelser, planering och struktur av avgörande betydelse. Avsikten är att eleverna ska ta större ansvar för sin lärprocess, att flera av deras egna intressen ska vara i centrum och att man ska lära sig vetenskaplig metodik – hur man gör experiment, forskar, kollar källor, sammanställer information och presenterar sina resultat. 

Utan ordentlig struktur kan grupparbete och projektarbete lätt bli ett stort slöseri med tid och inte heller leda till en större förståelse. Ett effektivt grupparbete eller projektarbete är någonting man lär sig. För att lära sig är det en god idé att:

– Halvera tiden du har tänkt det ska ta.

– Halvera storleken på gruppen som ska arbeta tillsammans.

– Ge tydliga och skriftliga instruktioner.

– Hålla eleverna nära och inte sprida dem runt om i skolan.

– Ha kontrollstationer, d.v.s. tydliga uppgifter som lämnas in eller visas upp under tiden.

– Halvera tiden för presentationerna.

– Ägna tid åt specifika utvärderingsfrågor så att eleverna lär sig av processen och är beredda på ännu effektivare grupparbeten och projektarbeten vid nästa tillfälle.

Håll hårt i strukturen och öka friheten allt eftersom eleverna visar att de kan ta ansvar, hålla deadlines, hålla sina löften och producera kvalitativt bra resultat. Kom ihåg att ansvar är en träningssak och det är du som är träningsledaren. 

Åtgärd

Beskriv ett lyckat längre ”forskningsarbete”, grupparbete eller projektarbete som du har gjort med en elevgrupp eller enskilda elever och analysera varför det gick bra. Analysera främst vad du själv gjorde som pedagog.

Hjälp varandra att planera ett grupparbete eller projektarbete hos någon i gruppen (eller parvis) och under de veckor som följer att beskriva processen, vad som måste fungera och vad man ska utvärdera och ha ögonen på under resans gång.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg