7. Skolans förpliktelser

Hej!

Skolor, förvaltningar, kommuner och friskolekoncerner tar hand om ny personal och vikarier på väldigt olika sätt. En del har mycket noggranna regler och genomtänkta kvalitetssystem. Andra har inga system alls.

Här är exempel på saker som borde finnas på plats, men om det inte finns, saker som du bör fråga efter:

– En kort beskrivning av skolan, skolans historia och något om elevunderlaget.

– En kort beskrivning av skolans värdegrund, läsårets prioriteringsmål och andra projekt som du är direkt inblandad i och som du borde känna till.

– Information om säkerhetsrutiner, nycklar och vad man gör vid olyckor.

– Vem som är din kontaktperson och vem du ska rådfråga.

– Hur du ska sköta närvarokontroll och om det finns någon särskild administrativ rutin för detta.

– Kontaktuppgifter till den eller dem du vikarierar för och om det är OK att kontakta dessa personer. 

– En kontaktlista till nyckelpersoner på skolan såsom arbetslagsledare, förstelärare, skolsköterska, skolledare, IT-tekniker, vaktmästare med flera så att du vet vem du ska söka upp vid behov. 

– En beskrivning av vad du förväntas göra. Pedagogerna på skolan bör ha en vikariepärm med information samt exempel på lektioner och andra aktiviteter med gruppen, men det är, tyvärr, sällsynt. I så fall ska du själv ha med dig uppslag på aktiviteter.

– Skolan bör även ha en vikarielista och jag tycker att själva förvaltningen ska ha ett fungerade system, det vill säga, ha träffat och intervjuat alla potentiella vikarier och sett till att de har lämplig bakgrund och information. Det är också sällsynt, men är en självklarhet för alla förvaltningar som är måna om kvalitet.

– Information om schemat, lokaler, hur du hittar och vad eleverna har gjort innan, och vad de ska göra efter att de har träffat dig.

– Vid en längre tids vikariat (även om det bara är några dagar) är det en god idé att informera föräldrarna om vem du är, din bakgrund och vad du förväntas göra.

Åtgärd

Vilken information brukar du få som vikarie? Vilken slags information saknas? Vad anser du är skolans förpliktelser gentemot dig som korttidsvikarie, långtidsvikarie eller ny som pedagog?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg