Värdegrundsarbete i praktiken 6. Styrkestjärnan

Reflektionsfrågor

Är syftet och tillvägagångsättet med en styrkestjärna tillräckligt begriplig? 

Prova att göra en styrkestjärna åt varandra (2 o 2).

Prova att göra en styrkestjärna till en familjemedlem eller en bekant.

Gör en egen styrkestjärna åt dig själv.