14. Samarbete med föräldrar (fritids)

Hej!

Föräldrarna är dina samarbetspartners i en gemensam resa för att bidra till barnens lärande och utveckling. I varje ögonblick ska du eftersträva att samarbeta.

Dilemmat är att föräldrar, liksom barnen, är olika och har olika behov och sätt att uttrycka sig. En del är ”överengagerade” och har åsikter om allt. En del är ”underengagerade” och syns nästan inte till. En del föräldrar är noggrant involverade i varje aspekt av barnens liv. En del tycks lämna barnen nästan vind för våg. Ytterst få är de föräldrar som inte vill sina barn väl och det är denna utgångspunkt som du behöver ha som fritidspedagog. Förmågan och engagemanget kan variera men de allra, allra flesta vill sina barn väl. En del behöver dock hjälp med hur.

Se ert samarbete som del av en utvecklingstrappa.

– Det första trappan gäller trygghet. Du måste veta var barnen är och att de aktiviteter och utflykter ni gör ska ha en tydlig struktur.

– Den andra trappan handlar om rutiner – att mellanmålsrutiner, samlingsrutiner, lekrutiner, transportrutiner för utflykter med mera fungerar väl.

– Den tredje trappan gäller det sociala, att barnen känner sig inkluderade och är en del av gruppen.

– Den fjärde trappan gäller lärande, att aktiviteterna är utvecklande, engagerande och trivsamma. 

– Den femte trappan gäller information. Man kan inte nog betona betydelsen av information så att föräldrarna vet att ni vet vad som har hänt. Du kan nog aldrig informera för ofta eller för mycket. Ju flera ”trappor” som fungerar väl desto mer nöjda kommer föräldrarna att vara. 

Om ”problem” uppstår, betona betydelsen av att alla tre i relationen behöver agera. Börja med vad du ska göra, därefter hur föräldern kan hjälpa till och vad exakt man förväntar sig att barnet ska prova att göra annorlunda. Hjälps åt. Följ upp. Stöd varandra.

Åtgärd

Gör gärna en lista över den information som de allra flesta föräldrar vill ha under en normal vecka. Vad vill föräldrarna veta om hur det har gått? Fundera på hur samarbete mellan dig, fritidshemmet generellt och föräldrarna kan stärkas.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg